قرارداد با جهاد کشاورزی کرمان

۱۳۹۵ - ۱۳۹۵ |

نظارت بر بهره برداری طرح‌های آبیاری تحت فشار شهرستان‌های رودبار و فاریاب ۳۰۰۰ هکتار – استان کرمان

۱۳۹۵ - ۱۳۹۵ |

نظارت بر بهره برداری طرح‌های آبیاری تحت فشار شهرستان‌های قلعه گنج و منوجان ۲۰۰۰ هکتار – استان کرمان

۱۳۹۵ - ۱۳۹۵ |

انجام مطالعات و طراحی سیستم های تحت فشار شهرستان‌های جیرفت، کهنوج، عنبرآباد و منوجان۲۰۰۰ هکتار– استان کرمان

۱۳۹۹ - ۱۳۹۹ |

مدیریت طرح سامانه های نوین آبیاری در سطح ۷۰۰۰ هکتار در منطقه جنوب کرمان

۱۳۹۹ - ۱۳۹۹ | شرکت آب منطقه ای کرمان

مشاور راهبردی استانی سامانه های نوین آبیاری در سطح ۸۰۰۰ هکتار در منطقه جنوب کرمان

۱۴۰۰ - ۱۴۰۰ | شرکت آب منطقه ای کرمان

مدیریت طرح سامانه های نوین آبیاری در منطقه جنوب کرمان

۱۴۰۰ - ۱۴۰۰ | شرکت آب منطقه ای کرمان

مشاور راهبردی استانی سامانه های نوین آبیاری در منطقه جنوب کرمان

قرارداد با شرکت آب منطقه ای

۱۳۹۴ - ۱۳۹۴ |

نظارت کارگاهی و عالیه عملیات اجرایی رپرگذاری رودخانه های شور، هلیل و سیرچ - استان کرمان

۱۳۹۶ - ۱۳۹۶ |

نظارت کارگاهی و عالیه عملیات اجرایی احداث سیل بند شهرستان بردسیر - استان کرمان

۱۳۹۷ - ۱۳۹۷ |

نظارت بر عملیات آماربرداری سراسری مرحله سوم از منابع و مصارف آب سطحی استان کرمان

۱۳۹۷ - ۱۳۹۷ |

انجام خدمات اندازه گیری سطح آب چاه‌های مشاهده ای و میزان آبدهی منابع آب انتخابی در استان کرمان

۱۳۹۷ - ۱۳۹۷ |

نظارت کارگاهی و عالیه عملیات اجرایی مرمت و بازسازی بند انحرافی و شبکه آبیاری و زهکشی نرماشیر بم - استان کرمان

۱۳۹۸ - ۱۳۹۸ | شرکت آب منطقه ای کرمان

انجام مطالعات مرحله اول و دوم ساماندهی رودخانه شور جیرفت

۱۳۹۸ - ۱۳۹۸ | شرکت آب منطقه ای کرمان

انجام مطالعات مرحله اول و دوم ساماندهی رودخانه شور جیرفت

۱۳۹۸ - ۱۳۹۸ | شرکت آب منطقه ای کرمان

اندازه گیری سطح آب چاه‌های مشاهده ای و میزان آبدهی و نمونه برداری چاه‌های پیزومتریک

۱۳۹۴ - ۱۳۹۴ | شرکت آب منطقه ای کرمان

نظارت کارگاهی و عالیه عملیات اجرایی رپرگذاری رودخانه های شور، هلیل و سیرچ - استان کرمان

۱۳۹۸ - ۱۳۹۸ | شرکت آب منطقه ای کرمان

مطالعات مرمت و بازسازی شبکه آبیاری و زهکشی جیرفت کانال mc، pc0،pc1،pc2 در محدوده پایین دست سد جیرفت

۱۳۹۹ - ۱۳۹۹ | شرکت آب منطقه ای کرمان

نظارت کارگاهی و عالیه عملیات مرمت و بازسازی بند انحرافی،سد تنظیمی و شبکه آبیاری و زهکشی جیرفت

۱۳۹۹ - ۱۳۹۹ | شرکت آب منطقه ای کرمان

مطالعات مرمت و بازسازی بند انحرافی و خط لوله آب اندوهجرد

۱۳۹۹ - ۱۳۹۹ | شرکت آب منطقه ای کرمان

مطالعات مرمت و بازسازی تاسیسات تغذیه مصنوعی شهداد